nl|en|

Algemene Voorwaarden Friedberg & Mahn Advocaten N.V.

Art. 1

De naamloze vennootschap Friedberg & Mahn Advocaten N.V., hierna: ‘het Kantoor’, is een vennootschap van besloten vennootschappen, welke de advocatenpraktijk uitoefent.

Art. 2

Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het Kantoor ten behoeve van de opdrachtgevers. Derden kunnen aan de verrichtte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Art. 3

Nadat door de opdrachtgever een opdracht is verstrekt, komt de overeenkomst eerst tot stand, wanneer het Kantoor deze schriftelijk heeft aanvaard.

Art. 4

Behoudens andere afspraak zal het Kantoor haar werkzaamheden periodiek en tegen de voor het betreffende jaar geldende uurtarieven declareren op basis van de in die periode bestede tijd. Het uurtarief is gebaseerd op de ervaringsjaren en mate van specialisatie van de behandelende advocaat. Bij zaken met belangen boven € 50.000,00 wordt het uurtarief daarnaast met een factor 1.50 verhoogd. Het uurtarief kan aan het begin van ieder kalenderjaar in verband met kostenstijgingen worden aangepast of tussentijds indien het belang van de zaak dat rechtvaardigt.

Art. 5.1

Ten behoeve van de opdrachtgever betaalde kosten (verschotten), zullen separaat worden doorberekend.

Art. 5.2

Over het honorarium en de verschotten wordt een toeslag in rekening gebracht ter dekking van de kantoorkosten.

Art. 5.3

Het Kantoor is steeds bevoegd een tussentijdse nota te zenden, dan wel een voorschot te vragen voor de betaling van haar werkzaamheden, verschotten en/of onkosten.

Art. 5.4

Verschotten ten behoeve van griffierechten worden door de rechtbank kamer voor kantonzaken, de rechtbank, het gerechtshof, de Hoge Raad, de Centrale Raad van beroep, de Raad van State en het College van Beroep voor het bedrijfsleven aan het Kantoor belast.
Per 1 november 2010 vindt belasting van griffiegelden plaats op straffe van niet-ontvankelijkheid bij niet-voldoening. Het Kantoor behoudt zich het recht voor een begroting, op basis van de van toepassing zijnde Tabel Griffierechten, van de te betalen griffierechten bij aanvaarding van de opdracht in rekening te brengen, waarbij het Kantoor zich het recht voorbehoudt bij niet-voldoening door de opdrachtgever van de in rekening gebrachte en begrote griffierechten en overige verschotten, zich niet te stellen dan wel te onttrekken in de aanhangige of aanhangig te maken procedure.
Het Kantoor is alsdan niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het niet stellen of onttrekken naar aanleiding van niet-voldoening van de begrote en in rekening gebrachte griffierechten en overige verschotten.

Art. 6.1

De aansprakelijkheid van het Kantoor voor eventuele beroepsfouten is in zijn totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval onder de
(beroeps-)aansprakelijkheidsverzekering van het Kantoor wordt uitbetaald, met inbegrip van het bedrag van het eigen risico.

Art. 6.2

Indien om welke reden ook geen uitkering krachtens de in het eerste lid van dit artikel bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot 1 maal het door het Kantoor in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag exclusief verschotten en omzetbelasting, tot een maximum van
€ 50.000,00.

Art. 7

Deze algemene voorwaarden worden ook geacht van toepassing te zijn op alle vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

Art. 8

De opdrachtgever vrijwaart het Kantoor voor alle aanspraken van derden en is gehouden aan het Kantoor te vergoeden de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.

Art. 9.1

Declaraties dienen uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum te zijn betaald. Bij het overschrijden van de betalingstermijn zal door het Kantoor 1% rente per maand over het openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

Art. 9.2

Indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na het ontvangen van declaraties hierover een schriftelijke klacht heeft ingediend bij het Kantoor, wordt de opdrachtgever geacht met de factuur in te stemmen.

Art. 9.3

Indien een ander dan de opdrachtgever, de debiteur, de declaratie voor zijn rekening dient te nemen, blijft de opdrachtgever voor de betaling daarvan verantwoordelijk. Het Kantoor is gerechtigd haar declaraties te verrekenen met de voor de opdrachtgever te ontvangen gelden. Eén en ander met inachtname van regel 28 lid 2 van de Gedragsregels voor Advocaten (1992).

Art. 10

Gelden die het Kantoor ten behoeve van de opdrachtgever onder zich houdt, worden geplaatst op een bankrekening van de stichting Stichting Beheer Derdengelden Friedberg & Partners. Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de rekening wordt over derdengelden als hier bedoeld geen rente vergoed.

Art. 11

Indien de opdrachtgever declaraties niet (tijdig) voldoet komen alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten te zijnen laste, met een minimum van € 750,00 exclusief BTW.

Art. 12

Het Kantoor kent een interne klachtenregeling en neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. De klachtenregeling ligt ter inzage op het kantoor en beschrijft de interne klachtenprocedure. Deze procedure houdt in dat u uw klachten eerst aan de behandelend advocaat kenbaar maakt. Slaagt deze er niet in uw klachten te verhelpen dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van deze opdracht, inclusief alle declaratiegeschillen worden door deze commissie beslecht overeenkomstig een eigen reglement, dat eveneens op het kantoor ter inzage ligt. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet dat reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door het kantoor wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de commissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke cliënt, dan voorziet het reglement in arbitrage.

Art. 13

Conform haar wettelijke verplichting bewaart het Kantoor alle dossiers van haar opdrachtgevers maximaal vijf jaar nadat zij zijn gearchiveerd.

Art. 14

Voor zover het dossier en de ter hand gestelde bescheiden door de cliënt niet worden teruggenomen, zullen deze tot uiterlijk 60 maanden na archivering worden bewaard.

Art. 15

Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en het Kantoor is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.