nl|en|

Privacy statement Friedberg & Mahn advocaten n.v.

Algemeen

Friedberg & Mahn Advocaten N.V. respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Friedberg & Mahn Advocaten N.V. verwerkt.

 

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Friedberg & Mahn Advocaten N.V. verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

Indien u vragen heeft over de verwerking van (uw) persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de heer Max Friedberg (020-66.44.121 of m.friedberg@thelawyers.nl).

 

Doel verwerking persoonsgegevens

Friedberg & Mahn Advocaten N.V. verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • het innen van declaraties;
 • advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • marketing- en communicatie-aktiviteiten;
 • acquisitie;
 • werving en selectie.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Friedberg & Mahn  Advocaten N.V. verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt.

 • Naam-adres-woonplaats
 • BSN/KvK
 • Emailadres(sen)
 • Telefoonnummers
 • Burgerlijke staat
 • Financiële gegevens

 

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Friedberg & Mahn Advocaten N.V. omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

 

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Friedberg & Mahn Advocaten N.V. verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting;
 • uitvoering van een overeenkomst;
 • verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • gerechtvaardigd belang.

 

Indien u vragen heeft over de verwerking van (uw) persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de heer Max Friedberg (020-66.44.121 of m.friedberg@thelawyers.nl).

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Friedberg & Mahn  Advocaten N.V. deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening en met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigenonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Friedberg & Mahn  Advocaten N.V., zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke)procedures of correspondentie met de wederpartij.

 

Daarnaast kan Friedberg & Mahn  Advocaten N.V. persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

 

Met de derde partij die namens en in opdracht van Friedberg & Mahn  Advocaten N.V. uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Friedberg & Mahn  Advocaten N.V. ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verder) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Friedberg & Mahn Advocaten N.V. hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Friedberg & Mahn Advocaten N.V. gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Friedberg & Mahn Advocaten N.V. het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Friedberg & Mahn Advocaten N.V. hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval  Friedberg & Mahn Advocaten N.V. gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Friedberg & Mahn Advocaten N.V. in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Friedberg & Mahn Advocaten N.V. bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

 

Privacy-rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

 

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Friedberg & Mahn Advocaten N.V. aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

 

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

De heer Max Friedberg (020-66.44.121 of m.friedberg@thelawyers.nl).

 

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Friedberg & Mahn Advocaten N.V. neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens

 

Gebruik social media

Op de website van Friedberg & Mahn Advocaten N.V. (www.thelawyers.nl) zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Friedberg & Mahn Advocaten N.V. houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

 

Op de website en via een E-zine biedt Friedberg & Mahn Advocaten N.V. een blog of forum aan die vrij toegankelijk is. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door een ieder, dus willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog of forum kan worden ingediend via de contactgegevens onder ‘Privacy rechten van betrokkenen’. Friedberg & Mahn Advocaten N.V. is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog of forum te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geeft Friedberg & Mahn Advocaten N.V. dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen

 

Aanpassing privacy statement

Friedberg & Mahn Advocaten N.V. heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

 

Vragen & Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met de heer Max Friedberg (020-66.44.121 of m.friedberg@thelawyers.nl).

 

Dit privacy statement is op 20 augustus 2018 vastgesteld.